Условия за ползване
ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ

Общи условия

www.hanselandgretel.bg е интернет страница, чийто собственик е фирма Завой Фууд ЕООД .

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницитa www.hanselandgretel.bg преди да ги използвате. С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиенти), които ползват електронния магазин www.hanselandgretel.bg.
Настоящите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с други нормативни актове, действащи на територията на Република България.
Завой Фууд ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Плевен ул. П. Р. Славейков №55 Б, МОЛ Огнян Георгиев

1. ДЕФИНИЦИИ

1. ПРОДАВАЧ е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.hanselandgretel.bg . Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

2. Под ПОТРЕБИТЕЛ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.hanselandgretel.bg на своя или друг компютър.

3. АБОНАТ – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.hanselandgretel.bg и създало потребителски профил.

4. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е Интернет сайта www.hanselandgretel.bg , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

5. ПОРЪЧКА е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус одобрена - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус непотвърдена - когато е получена по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон. Потвърдената е заплатена предварително на място в сладкарницата или по банков път.

6. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес.


2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.hanselandgretel.bg от първоначалното влизане до напускането на www.hanselandgretel.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация.

2. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.hanselandgretel.bg.

3. Потребителите на www.hanselandgretel.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

4. Разглеждането на елктронния магазин www.hanselandgretel.bg. е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

5. За да се пазарува от електронния магазин www.hanselandgretel.bg е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

6. След натискане на бутона Поръчай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката си и с това потвърждение се счита, че е сключен ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ според ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ в смисъла на ЗЗД и според изискванията на ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева.

7. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

8. Информация за потвърждаване на покупката КЛИЕНТЪТ получава чрез имейл или на посочения от него телефон.

9. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и освобождава www.hanselandgretel.bg от задължението да извърши доставката.

10. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждането на изявлението му както за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, така и за направена поръчка, се извършва чрез съхранение във файловете на сървъра на www.hanselandgretel.bg, IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

11. Съдържанието на www.hanselandgretel.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ЗАВОЙ ФУУД ЕООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.hanselandgretel.bg без изрично разрешение на ЗАВОЙ ФУУД ЕООД
- т.2 Потребителите на www.hanselandgretel.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.hanselandgretel.bg
- т.3 Потребителите на www.hanselandgretel.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.hanselandgretel.bg, без изрично писмено разрешение на ЗАВОЙ ФУУД” ЕООД.

12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.hanselandgretel.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

13. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.

14. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикуваната на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

15. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.hanselandgretel.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ФИРМАТА.

16. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.

17. С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката за изпращане на и-мейл от сайта.

18. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.

19. ЗАВОЙ ФУУД ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Фирмата не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.hanselandgretel.bg.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но няма задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.hanselandgretel.bg.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ може едностранно да откаже да изпълни заявка на КЛИЕНТА, когато това е невъзможно, поради неспазени срокове, невъзможност за доставка, или други, независещи от него случайни обстоятелства, като срив в глобалната мрежа, природни бедствия и други подобни. В този случай той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА не по-късно от 3 дни от датата, на която е следвало да извърши доставката. При направено предварително заплащане ТЪРГОВЕЦЪТ връща сумата + законната лихва и разходите, направени от КЛИЕНТА за самият превод.

22. Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само, когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока.

23. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС - но не включват цена за доставкa.

24. Информацията в www.hanselandgretel.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

3. РЕГИСТРАЦИЯ1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.hanselandgretel.bg електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.

2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.

3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.

4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.hanselandgretel.bg представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона Поръчай в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.

5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от www.hanselandgretel.bg информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 4 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.

6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от www.hanselandgretel.bg лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Поръчката е необходимо да се плати предварително или капарира (50%). Тя може да се откаже или да се коригира до 48 часа преди доставката
Заплащането се извършва в сладкарница Хензел и Гретел Панорама МОЛ – гр. Плевен или по банков път
Банкови детайли:
IBAN:BG87UBBS80021020265450
BIC:UBBSBGSF
Завой Фууд ЕООД
МОЛ Огнян Георгиев
Доставката се извършва със специализиран хладилен автомобил. Всеки артикул се доставя със сертификат за качествo.
Доставки се извършват в района на гр. Плевен
при поръчка:
до 50.00 лв. - 6.00 лв.
над 50.00 лв - безплатно
Доставки извън гр. Плевен се извършват след предварително заплащане на цялата сума на място в сладкарницата или по банков път.
Всички доставки извън гр. Плевен се таксуват по 1.00 лв. на км. в двете посоки.
Срок за изработка 4-5 дни
За експресна поръчка има оскъпяване в размер на 20% от сумата на сладкарското изделие

Сладкарница Хензел и Гретел  е сертифицирана по IEC 17020:2012

5. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Цялата информация, публикувана в сайта www.hanselandgretel.bg е собственост на ЗАВОЙ ФУУД ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули.
2. Забранява се копирането на текстове от www.hanselandgretel.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ЗАВОЙ ФУУД ЕООД.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА НА СТОКА

За подробна информация, моля запознайте се с Общите условия за пазаруване.

1. Всеки един продукт, закупен от електронен магазин www.hanselandgretel.bg може да бъде върнат в момента на получаването му, рекламацията се прави на място в момента на достачка на поръчката, съгласно ЗЗП и Общите условия на магазина. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си на електронната ни поща.

2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

3. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума (в 14 дневен срок) по желан от него начин: по банкова сметка или с наложен платеж чрез избран от него куриер. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката.

7. РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• несъответствие на външния вид и поръчания модел торта;
• несъответствие с обявения размер и големина;
• повреда на стоката при транспортирането.

2. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач ЗАВОЙ ФУУД ЕООД на посоченият имейл: www.hanselandgretel.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в момента на доставката.

3. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка с която Потребителят е получил поръчката

При допълнителни въпроси, моля свържете се с наш консултант на телефон: 0878 670 859 .

Hansel And Gretel
Общи условия   Политика на поверителност  

Всички приложени фотографии и текстове са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички цели стандратни торти с 20% отстъпка